Main Page| Staff| Publications| Research| Events| Didactic Activities
   
 

PROPONOWANE TEMATY PRAC INZYNIERSKICH - lista (NEW!)

PROPONOWANE TEMATY PRAC MAGISTERSKICH - lista (NEW!)

   
 

PRACE DYPLOMOWE ZREALIZOWANE W ZESPOLE

2017

 • inż. Weronika Rożek
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: Materiały przeciwcierne: właściwości fizykochemiczne i struktura molekularna

 • inż. Małgorzata Mackiewicz
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: Zwilżalność powierzchni przez ciecze, zjawisko włoskowatości - przegląd podstawowych modeli

 • mgr inż. Kamil Rybacki
  promotor: dr inż. Szymon Winczewski
  temat: Zastosowanie metody hybrydowej do wyznaczenia stałych spreżystości stopów Al-Cu symulowanych metodą dynamiki molekularnej

 • inż. Mateusz Lewandowski
  promotor: dr inż. Szymon Winczewski
  temat: Symulacje metodą dynamiki molekularnej własciwości mechanicznych grafenu zawierającego wakanse podwójne typu 555-777

 • inż. Patryk Pazdro
  promotor: dr inż. Szymon Winczewski
  temat: Program komputerowy slużący do symulacji ruchu ulicznego

2016

 • mgr Mohamad Yousef Shaheen
  promotor: dr inż. Szymon Winczewski
  temat: Molecular Statics and Molecular Dynamics calculations of the mechanical properties of penta-graphene

 • mgr Oleg Zaremba
  promotor: dr inż. Szymon Winczewski
  temat: Incorporating fast simultaneous interpolation for the calculation bond-orientational order parameters into the LAMMPS simulation package

 • inż. Krystian Kuryło
  promotor: dr inż. Szymon Winczewski
  temat: Implementacja w języku CUDA C/C++ algorytmu obliczania sił centralnych dla potencjałów klasy s-MEAM

 • mgr inż. Izabela Kołyszko
  promotor: dr inż. Jacek Dziedzic
  temat: Wykorzystujący technologię CUDA program do symulacji metodą Monte Carlo właściwości mechanicznych grafenu opisanego polem siłowym AIREBO

2015

 • inż. Piotr Mazepa
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: Właściwości i zastosowania cieczy ferromagnetycznych

 • inż. Weronika Forycka
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: Metody wytwarzania oraz zastosowanie kwazikryształów

 • inż. Dorian Forycki
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: Struktura quasikryształów

 • mgr Monika Krzak
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: The analysis of miRanda - mirSVR algorithm

 • inż. Izabela Kołyszko
  promotor: dr inż. Jacek Dziedzic
  temat: Reparametryzacja pól siłowych metodą force-matching z wykorzystaniem technik ewolucyjnych

2013

 • inż. Dominik Grzelak
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: Symulacja struktury i właściwości izolowanych klastrów złota

 • mgr inż. Piotr Choczyński i mgr inż. Tomasz Leszczyński
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: Symulacje MD kropli ciekłego metalu na podłożu stałym

2012

 • mgr Bibek Adhikari
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: Molecular Dynamics simulations of Cu-Al alloys

 • mgr inż. Piotr Popławski
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: Symulacje dynamiczno-molekularne przebiegu kolapsu pęcherzyka w ciekłym argonie

2011

 • mgr inż. Luis Casillas Trujillo
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: Simulation of Xe redistribution in UO2

 • mgr inż. Heruy Taddese Mengistu
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: Parameterization of NRL - TB for platinum from DFT calculations

 • mgr inż. Nilgoon Irani
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: Classical MD Simulations of Nanoindentation of FCC Monocrystals

 • mgr inż. Agnieszka Kozub
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: Wykrywanie klastrów ikozaedrycznych komputerowych cieczy o strukturze gęsto upakowanej

 • mgr inż. Mateusz Kowzan
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: Numeryczne badanie niestabilności strukturalnych nanorurek węglowych

2009

 • mgr inż. Izajasz Wrosz
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: Zjawiska topnienia w nanoklastrach platyny

 • mgr inż. Szymon Winczewski
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: Zastosowanie metod minimalizacji energii do wyznaczenia stabilnych konfiguracji nanoklastrów platyny

2008

 • mgr inż. Marek Salbut
  promotor: dr Maciej Bobrowski
  temat: Wirtualizacja Systemu Operacyjnego Solaris Zones w zastosowaniach dzierżawienia serwerów

 • mgr inż. Grzegorz Miszewski
  promotor: dr Maciej Bobrowski
  temat: SOWA - System Obsługi Wypłat Akademickich

 • mgr inż. Emil Borowiec
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: Numeryczne badanie niestabilności strukturalnych jednościennych nanorurek węglowych (SWNT)

 • mgr inż. Arkadiusz Grucelski
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: Interaktywny program do symulacji dyslokacji krawędziowych

2007

 • mgr inż. Marek Barchański
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: Numeryczne wyznaczanie równania stanu trimerów cyklicznych

2006

 • mgr inż. Paweł Żołnierczyk
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: Symulacje dynamiczno molekularne tarcia ślizgowego

2005

 • mgr inż. Adrianna Dudek
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: Symulacje dynamiczno-molekularne podgrzewania mikrofalowego

 • mgr inż. Beata Sikora
  promotor: dr inż. Agnieszka Witkowska
  temat: Anomalia germanianowa w szkłach z tlenkami metali ciężkich: analiza EXAFS

 • mgr inż. Anna Madecka
  promotor: dr inż. Agnieszka Witkowska
  temat: Analiza EXAFS lokalnego otoczenia atomów Pb w szkłach ołowiowo-germanianowych

2004

 • mgr inż. Miłosz Skałecki i mgr inż. Piotr Suski
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: Metoda empirycznego potencjału Monte Carlo: algorytmy, program, przykładowe zastosowania

 • mgr inż. Dawid Kubacki
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: Symulacje MD kondensacji pary wodnej

 • mgr inż. Damian Chełstowski
  promotor: prof. dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Analiza struktury związkow Ca-Ga-Ge-O metodami absorpcyjnej spektroskopii rentgenowskiej

 • mgr inż. Adam Walentynowicz
  promotor: dr inż. Agnieszka Witkowska
  temat: Analiza uporządkowania bliskiego i średniego zasięgu w szkłach bizmutowo-germanianowych: wyniki symulacji dynamiczno-molekularnych

 • mgr inż. Adam Lomnic
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: Badanie właściwości mechanicznych nanorurek węglowych metodą dynamiki molekularnej

2003

 • mgr inż. Katarzyna Chomenko
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: Symulacje komputerowe struktury i przebiegu densyfikacji żeli krzemianowych

 • mgr inż. Agnieszka Zadrożna
  promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
  temat: Struktura szkieł bizmutowo-germanianowych w świetle analizy widm absorpcyjnych promieniowania rentgenowskiego

 • mgr inż. Michał Święcicki
  promotor: dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Struktura ciekłego ołowiu w świetle analizy widm absorpcyjnych promieniowania rentgenowskiego

2001

 • mgr inż. Michał Białoskórski
  promotor: dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Właściwości mechaniczne nanorurek węglowych. Program symulacyjny i przykładowe wyniki obliczeń

 • mgr inż. Patryk Jasik
  promotor: dr inż. Robert Laskowski
  temat: Rozrzedzony magnetyzm dla półprzewodnikow ferromagnetycznych na przykładzie domieszkowanego manganem aresnku galu (Ga,Mn)As

2000

 • mgr inż. Dorota Jatczak
  promotor: dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Zjawiska transportu na granicy dwóch cieczy Lennarda-Jonesa: symulacje metodą cząstek

1999

 • mgr inż. Monika Rychcik
  promotor: dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Zastosowanie metody dyssypatywnej dynamiki cząstek do badania przepływu cieczy przez ośrodek porowaty

 • mgr inż. Grzegorz Bergmański
  promotor: dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Struktura pierścieni kation-anion w szkłach ołowiowo-krzemianowych

 • mgr inż. Joanna Polańska
  promotor: dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Symulacje metodą cząstek perkolacji płynu dwuwymiarowego w ośrodkach porowatych

 • mgr inż. Izabela Kropiewnicka
  promotor: dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Symulacje niestabilności w cieczach Lennarda-Jonesa metodą dynamiki molekularnej

1998

 • mgr inż. Jarosław Bośko
  promotor: prof. dr hab. Mieczysław Chybicki
  temat: Wpływ substytucji kationowych na własności i strukturę kryształów YBa2Cu3O6+x

1996

 • mgr inż. Agnieszka Witkowska
  promotor: dr inż. Ryszard J. Barczyński
  temat: Symulacje ab initio struktury pięciotlenku wanadu (V2O5)

 • mgr inż. Zbigniew Chmielecki
  promotor: dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Prądy przejściowe w bipolarnym eksperymencie czasu przelotu

1994

 • mgr inż. Robert Laskowski
  promotor: dr inż. Jarosław Rybicki
  temat: Zastosowanie metody wielościanów Voronoi'a do analizy struktury szkieł ołowiowo-krzemianowych i germanianowo-wanadowych

Last modified 19.09.2017